ALGEMENE VOORWAARDEN GETROUWHEIDSPROGRAMMA

Algemene Voorwaarden van het INTERSPORT Getrouwheidsprogramma

Artikel 1 – VOORAF
GROUPE INTERSPORT, een naamloze vennootschap met veranderlijk kapitaal en personeel, met maatschappelijke zetel te rue Victor Hugo 2, 91164 Longjumeau
Cedex, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Evry onder het nummer B 964 201 149, heeft een getrouwheidsprogramma (hierna “het programma”) in het
leven geroepen voor haar klanten die ervoor gekozen hebben om er lid van te worden (hierna “de Leden”).
GROUPE INTERSPORT heeft het IT-beheer van het programma toevertrouwd aan de vennootschap MAXXING, gevestigd te avenue de la Marne 340/14, Parc Europe II,
BP 56017 59706 Marcq en Baroeul, Frankrijk (hierna “de beheerder”).

Artikel 2 – VOORWERP
Het doel van dit document is de Algemene Voorwaarden vast te leggen van het programma dat GROUPE INTERSPORT aanbiedt aan haar leden die over een
klantenkaart (hierna “de INTERSPORT kaart”) beschikken. Daarmee kunnen die leden “getrouwheidspunten” verzamelen die recht geven op voordelen die GROUPE
INTERSPORT aanbiedt.
Iedereen die zich wil aansluiten bij het programma wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en volledig te hebben aanvaard, zonder voorwaarden
of voorbehoud.
Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar in alle INTERSPORT winkels in continentaal Frankrijk en in België die deelnemen aan
het programma, op de website van Intersport Frankrijk op het adres http://www.intersport.fr en op de website van INTERSPORT Belgium op het adres
http://www.intersport.be (hierna “de website” of “de websites”). De lijst van INTERSPORT winkels die deelnemen aan het programma is beschikbaar op de websites.

Artikel 3 – AANSLUITING BIJ HET PROGRAMMA EN AFGIFTE VAN DE INTERSPORT KAART
3.1
Aansluitingsvoorwaarden van het programma met betrekking tot de persoon die lid wil worden:
Het lidmaatschap van het programma staat open voor alle handelingsbekwame, volwassen natuurlijke personen (18 jaar en ouder) die in continentaal Frankrijk of in
België wonen, en uitsluitend voor niet-professionele doeleinden. Rechtspersonen kunnen geen lid worden van het programma. Eveneens uitgesloten van het
programma zijn de medewerkers van GROUPE INTERSPORT en MAXXING, evenals hun echtgeno(o)(t)e en familieleden in rechte lijn.
3.2 Aanvraag om lid te worden van het programma: Om lid te worden van het programma, volstaat het om:
– Een lidmaatschapsformulier voor het programma volledig in te vullen (dit formulier is op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar in de INTERSPORT winkels in
continentaal Frankrijk en in België die aan het programma deelnemen), en
– Het volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende lidmaatschapsformulier af te geven aan de kassa van een INTERSPORT winkel die aan het programma deelneemt.
Per persoon wordt slechts één lidmaatschapsformulier in aanmerking genomen. De aanvrager garandeert de juistheid van alle gegevens die hij/zij op het
lidmaatschapsformulier vermeldt en is als enige verantwoordelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens. Onleesbare, onvolledige of nietondertekende lidmaatschapsformulieren, of lidmaatschapsformulieren die doorgehaalde of foutieve gegevens bevatten, worden niet in aanmerking genomen. De
aanvrager verleent toestemming voor alle wettelijke controles met betrekking tot zijn/haar identiteit en contactgegevens (post, telefoon, e-mail).
3.3 Afgifte van de INTERSPORT kaart: Als de aanvrager een naar behoren ingevuld en ondertekend lidmaatschapsformulier heeft ingediend, zijn/haar gegevens
gevalideerd werden en hij/zij voldoet aan de voorwaarden om lid te worden van het programma (zie artikel 3.1 en 3.2), krijgt hij/zij dezelfde dag in de winkel kosteloos
zijn/haar INTERSPORT kaart op vertoon van een identiteitsbewijs.
Het lidmaatschap van het programma wordt van kracht na ontvangst van de INTERSPORT kaart in de winkel.
De INTERSPORT kaart is strikt persoonlijk. De houder van een INTERSPORT kaart mag zijn/haar INTERSPORT kaart niet uitlenen of afstaan aan derden. De houder
van een INTERSPORT kaart geniet als enige van de via zijn/haar INTERSPORT kaart verzamelde getrouwheidspunten en van de voordelen voor leden van het
programma. GROUPE INTERSPORT groep behoudt zich het recht voor controles uit te voeren, waarbij elk gecontroleerd lid zijn/haar identiteit zal moeten bewijzen.
Elke INTERSPORT kaart die in het bezit blijkt te zijn van een andere persoon dan de houder, kan door GROUPE INTERSPORT worden ingetrokken en/of geannuleerd.
De geldigheidsperiode van de INTERSPORT kaart is gekoppeld aan de geldigheid van het programma. In geval van niet-gebruik van de INTERSPORT kaart gedurende
24 opeenvolgende maanden (d.w.z. geen verzamelde getrouwheidspunten op vertoon van de kaart bij het afrekenen aan de kassa), zal de houder van de ongebruikte
INTERSPORT kaart geschrapt worden uit het programma en alle verzamelde getrouwheidspunten en voordelen van het programma verliezen. Zijn/haar INTERSPORT
kaart zal dan niet meer geldig zijn. De schrapping van het lid uit het programma wegens niet-gebruik van de INTERSPORT kaart sluit verder lidmaatschap van het
programma niet uit.
In geval van verlies of diefstal van zijn/haar INTERSPORT kaart, moet het lid daar zo snel mogelijk aangifte van doen bij het onthaal van de INTERSPORT winkel die de
kaart heeft uitgegeven. Hij/zij zal vervolgens op dezelfde dag van de aangifte onmiddellijk een nieuwe kaart krijgen. Het totaal aantal verzamelde getrouwheidspunten
op de oude kaart wordt dan overgezet naar de nieuwe kaart. Tussen het moment waarop de kaart verloren of gestolen is en het moment waarop de aangifte van verlies
of diefstal wordt gedaan, zijn GROUPE INTERSPORT en de beheerder vrijgesteld van elke aansprakelijkheid. De INTERSPORT kaarten zijn uitsluitend geldig in de
INTERSPORT winkels die aan het programma deelnemen.
GROUPE INTERSPORT is eigenaar van de INTERSPORT kaarten en kan het gebruik ervan op elk moment opschorten.
De INTERSPORT kaarten zijn geen betaalmiddel.

Artikel 4 – WERKING VAN HET PROGRAMMA
4.1 Leden van het programma krijgen een persoonlijke account die gekoppeld is aan hun INTERSPORT kaart, waarop de verzamelde getrouwheidspunten worden
bijgeschreven. De persoonlijke accounts van de leden van het programma worden beheerd door de beheerder en door GROUPE INTERSPORT, onder hun
verantwoordelijkheid.
Met de INTERSPORT kaart kan het lid, op vertoon van zijn/haar getrouwheidskaart bij het afrekenen van zijn/haar aankopen in de INTERSPORT winkels die deelnemen
aan het programma, getrouwheidspunten verzamelen in zijn/haar persoonlijke account om te genieten van de voordelen voor leden in het kader van het programma.
Zodra het lid is aangesloten bij het programma, worden punten verzameld.
Getrouwheidspunten worden op de volgende manieren toegekend:
• Getrouwheidspunten toegekend bij elke afrekening aan de kassa op basis van de effectief door het lid betaalde aankopen (bedrag na aftrek van alle kortingen) volgens
de onderstaande schaal: 1 euro uitgegeven = 1 getrouwheidspunt;
• Getrouwheidspunten toegekend als resultaat van de afrekening van aankopen aan de kassa met een maximum van één afrekening per dag, ongeacht de
INTERSPORT winkel die aan het programma deelneemt, volgens de onderstaande schaal: 1 x per dag afrekenen aan de kassa = 10 getrouwheidspunten. Deze
getrouwheidspunten worden toegekend bovenop de toegekende getrouwheidspunten op basis van het aankoopbedrag;
• Getrouwheidspunten toegekend bij de aankoop van geselecteerde producten zoals aangeduid in de winkel (aantal punten op basis van het geselecteerde artikel);
• Getrouwheidspunten die specifiek worden toegekend door GROUPE INTERSPORT tijdens uitzonderlijke promotionele en/of commerciële acties. De aldus toegekende
getrouwheidspunten worden bijgeschreven op de account van het lid, hetzij rechtstreeks bij het afrekenen aan de kassa of rechtstreeks door de beheerder (zonder
afrekening aan de kassa), afhankelijk van de actie in kwestie. Het aantal toegekende getrouwheidspunten hangt af van de commerciële actie in kwestie.
De toegekende getrouwheidspunten worden onmiddellijk bijgeschreven op de persoonlijke account van het lid wanneer hij/zij afrekent aan de kassa, met uitzondering
van de getrouwheidspunten die rechtstreeks door de beheerder worden toegekend, zonder voorafgaande afrekening aan de kassa, tijdens specifieke promotionele en/of
commerciële acties.
Bij niet-vertoon van de INTERSPORT kaart bij het afrekenen van aankopen aan de kassa, worden de getrouwheidspunten die overeenkomen met het aankoopbedrag,
de getrouwheidspunten die worden toegekend als resultaat van het afrekenen en, desgevallend, de getrouwheidspunten die worden toegekend bij de aankoop van
geselecteerde producten, niet bijgeschreven op de persoonlijke account van het lid.
Het aantal getrouwheidspunten dat het lid heeft verzameld bij het afrekenen aan de kassa wordt samen met het saldo van zijn getrouwheidspunten weergegeven op elk
kasticket dat aan het lid wordt overhandigd.
In geval van betwisting wordt het aantal verzamelde getrouwheidspunten bepaald aan de hand van het laatste kasticket. Elke klacht moet per aangetekend schrijven
worden gericht aan INTERSPORT BELGIUM, Atomiumsquare 1 b256, 1020 BRUSSEL – België, binnen één maand na de datum van afgifte van het laatste kasticket. Na
deze periode worden betwistingen niet meer in aanmerking genomen.
4.2 Wanneer de account van het lid bij het afrekenen aan de kassa de drempel van 300 getrouwheidspunten bereikt, krijgt het lid van de kassabediende onmiddellijk
een kortingsbon van 10% die hij/zij kan gebruiken op een volgende aankoop in alle INTERSPORT winkels die deelnemen aan het programma. Bij het bereiken van de
drempel van 300 getrouwheidspunten op de account van het lid, wordt aan de kassa automatisch de uitgifte geactiveerd van de kortingsbon van 10% ten voordele van het lid.
Algemene Voorwaarden van het INTERSPORT Getrouwheidsprogramma
Bij de uitgifte van de kortingsbon van 10% worden onmiddellijk 300 getrouwheidspunten afgetrokken van de account van het begunstigde lid, waarbij de resterende
getrouwheidspunten door het lid verworven blijven.
4.3 Elke overdracht van getrouwheidspunten tussen accounts, ongeacht of dit tegen vergoeding of kosteloos is, is verboden en in elk geval niet tegenstelbaar aan
GROUPE INTERSPORT en de beheerder. Getrouwheidspunten hebben geen markt- en/of vermogenswaarde en zijn niet overdraagbaar. Elke verkoop of omruiling van
punten is daarom verboden. Elk getrouwheidspunt dat wordt omgeruild, overgedragen, afgestaan of verkocht in strijd met deze clausule, zal door de beheerder worden
geannuleerd, onverminderd enige andere sanctie zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden (zie artikel 7). Getrouwheidspunten kunnen in geen geval worden
terugbetaald of omgezet in contanten. Er kan nooit geld worden teruggegeven.
4.4 De gebruiksvoorwaarden van de kortingsbonnen van 10% staan op de kortingsbon zelf vermeld. Niettemin wordt hier reeds duidelijk gemaakt dat:
• Alleen het lid dat houder is van de persoonlijke account waarvoor de kortingsbon van 10% is uitgegeven, deze bon mag gebruiken;
• De aan het lid aangeboden kortingsbonnen uitsluitend geldig zijn:
– Op vertoon aan de kassa van de INTERSPORT kaart bij gebruik van de bon
– Op een volgende aankoop in een van de INTERSPORT winkels die deelnemen aan het getrouwheidsprogramma
– Gedurende de periode die op de bon zelf is vermeld
– Voor elke aankoop van een artikel (volgens de voorwaarden die op de kortingsbon worden vermeld)
• De aan het lid aangeboden kortingsbonnen kunnen in geen geval worden terugbetaald en/of op welke manier dan ook worden omgeruild, noch aanleiding geven
tot enige financiële compensatie, worden omgezet in contanten, worden verkocht of in welke vorm dan ook te gelde worden gemaakt
• De aan het lid aangeboden kortingsbonnen kunnen niet worden vervangen in geval van verlies, diefstal of vernietiging.
4.5 Elke aankoop door een lid in een INTERSPORT winkel kan binnen 15 dagen na de aankoopdatum worden omgeruild of terugbetaald in de INTERSPORT winkel waar
de aankoop is gedaan, op vertoon van de INTERSPORT kaart van het lid, het originele kasticket of de originele aankoopfactuur, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat
het betreffende artikel in de oorspronkelijke staat wordt teruggegeven en niet is gebruikt of gedragen.
(I) Wanneer het lid een aangekocht artikel wenst om te ruilen voor een ander, zal de omruiling gepaard gaan met een bijwerking van de account van het lid, desgevallend
rekening houdend met het prijsverschil tussen de omgeruilde artikelen.
(II) Wanneer het lid vraagt om een aangekocht artikel terug te betalen, wordt de account van het lid op het moment van de terugbetaling gedebiteerd met het aantal
getrouwheidspunten dat overeenkomt met de prijs van het terugbetaalde artikel volgens de regel: 1 euro terugbetaald = 1 getrouwheidspunt gedebiteerd.
(III) Wanneer het lid een aangekocht artikel, waardoor hij/zij de drempel van 300 getrouwheidspunten heeft bereikt en bijgevolg een kortingsbon heeft ontvangen, wenst
om te ruilen voor een ander artikel, moet hij/zij met het betreffende oorspronkelijke kasticket en zijn/haar INTERSPORT kaart naar de INTERSPORT winkel gaan waar
hij/zij het artikel heeft gekocht:
• Ofwel is de aankoopprijs incl. Btw van het nieuwe artikel gelijk aan de aankoopprijs incl. Btw van het om te ruilen artikel.
De account van het lid wordt niet bijgewerkt en het lid behoudt het voordeel van de oorspronkelijk aangeboden kortingsbon. Het lid krijgt geen nieuwe kortingsbon of
andere korting.
• Ofwel is de aankoopprijs incl. Btw van het nieuwe artikel hoger dan de aankoopprijs incl. Btw van het om te ruilen artikel.
De account van het lid wordt bijgewerkt, rekening houdend met het prijsverschil tussen de omgeruilde artikelen. Deze laatste behoudt het voordeel van de
oorspronkelijk aangeboden kortingsbon en de account wordt gecrediteerd op basis van de waarde van het omgeruilde artikel.
• Ofwel is de aankoopprijs incl. Btw van het nieuwe artikel lager dan de aankoopprijs incl. Btw van het om te ruilen artikel:
De account van het lid wordt bijgewerkt, rekening houdend met het prijsverschil tussen de omgeruilde artikelen. De account kan worden gedebiteerd op basis van de
waarde van het omgeruilde artikel. Niettemin behoudt het lid het voordeel van de oorspronkelijk aangeboden kortingsbon.
(IV) Wanneer het lid vraagt om een aangekocht artikel, waardoor hij/zij de drempel van 300 getrouwheidspunten heeft bereikt en bijgevolg een kortingsbon heeft
ontvangen, terug te betalen, moet hij/zij met het betreffende artikel, het oorspronkelijke kasticket en zijn/haar INTERSPORT kaart naar de INTERSPORT winkel gaan waar
hij/zij het artikel heeft gekocht: de terugbetaling van het artikel zal gepaard gaan met een bijwerking van de account van het lid, die zal worden gedebiteerd met het aantal
getrouwheidspunten dat overeenkomt met de prijs van het terugbetaalde artikel volgens de regel 1 euro terugbetaald = 1 getrouwheidspunt gedebiteerd.
In alle gevallen behoudt het lid het voordeel van de oorspronkelijk aangeboden kortingsbon.

Artikel 5 – AANSPRAKELIJKHEID
GROUPE INTERSPORT en de beheerder kunnen niet individueel of gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van welke aard dan ook
die/dat het directe of indirecte gevolg is van afwijkingen in de getrouwheidsfuncties van de INTERSPORT kaart, voor enige schade of verlies die kan optreden tijdens de
periode waarin het lid geniet van de in het kader van het programma aangeboden voordelen, of het gevolg is van het gebruik van de INTERSPORT kaart.
GROUPE INTERSPORT en de beheerder kunnen niet individueel of gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of vertraagde of verkeerde bezorging
van brieven, voor de verzending ervan naar een verkeerd adres, of voor problemen met een telefoon- en internetverbinding, waardoor de uitvoering van de verplichtingen
in het kader van het programma wordt vertraagd of verhinderd.
Hoewel GROUPE INTERSPORT en de beheerder erop toezien dat alle door of aan het lid verstrekte informatie correct is, kunnen GROUPE INTERSPORT en de
beheerder niet individueel of gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten met betrekking tot de inhoud van de informatie, noch voor de mogelijke gevolgen ervan.
GROUPE INTERSPORT en de beheerder kunnen niet individueel of gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van een INTERSPORT
kaart.

Artikel 6 – AANPASSING EN STOPZETTING VAN HET PROGRAMMA
GROUPE INTERSPORT behoudt zich het recht voor om de voorwaarden om lid te worden van het programma en de modaliteiten, schalen en/of voordelen van het
programma aan te passen en het programma stop te zetten, op eender welk moment en op voorwaarde dat de leden daar een maand op voorhand via een brief of bericht
in de winkel van op de hoogte worden gebracht.
Als het lid deze aanpassingen niet aanvaardt, is hij/zij vrij om zijn/haar lidmaatschap op te zeggen onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 hieronder.
In geval van stopzetting van het programma worden de persoonlijke accounts van de leden gesloten, zijn de INTERSPORT kaarten niet langer geldig bruikbaar en
vervallen de verzamelde getrouwheidspunten op de datum van de effectieve stopzetting van het programma.
GROUPE INTERSPORT en de beheerder kunnen niet individueel of gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, kosten en/of enige andere schade of
verlies die/dat het directe of indirecte gevolg is van aanpassingen aan of de stopzetting van het programma.
Geen enkele aanpassing of afschaffing van het programma geeft recht op enige compensatie voor het lid.

Artikel 7 – UITSLUITING VAN LEDEN
Elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden, elk misbruik of frauduleus gebruik van een INTERSPORT kaart of de voordelen die deze biedt, elke vorm van gedrag die
schadelijk is voor de belangen van GROUPE INTERSPORT en/of de beheerder, en elke vervalsing van de door een lid van het programma of door een derde die optreedt
namens een lid van het programma verzonden informatie, zal van rechtswege leiden tot schrapping van het betreffende lid, de sluiting van de persoonlijke account en de
annulering van de verzamelde getrouwheidspunten.
Overeenkomstig de voorwaarden van artikel 3.3, paragraaf 4 zal het niet-gebruik van de INTERSPORT kaart gedurende een periode van 24 opeenvolgende maanden
(d.w.z. geen getrouwheidspunten verzameld op vertoon van de kaart bij het afrekenen aan de kassa) van rechtswege leiden tot schrapping van het lid dat houder is van de
niet-gebruikte klantenkaart uit het programma. Deze schrapping uit het programma sluit verder lidmaatschap van het programma niet uit.
De uitsluiting van het lid om welke reden dan ook geeft geen aanleiding tot enige compensatie of schadevergoeding.

Artikel 8 – OPZEGGING DOOR HET LID
Het lid kan op elk moment zijn/haar lidmaatschap van het programma beëindigen. In dat geval moet het lid zijn/haar beslissing kenbaar maken aan
INTERSPORT BELGIUM door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het volgende adres: Atomiumsquare 1 b256, 1020
BRUSSEL, België.
Het lidmaatschap wordt geacht te zijn beëindigd op de dag waarop INTERSPORT BELGIUM de aangetekende brief ontvangt; de INTERSPORT kaart wordt dan
ongeldig. Opzegging geeft geen aanleiding tot enige compensatie of schadevergoeding.

Artikel 9 – WIJZIGING VAN CONTACTGEGEVENS VAN HET LID
Elke wijziging van het adres, de naam of andere noodzakelijke gegevens van het lid moet zo snel mogelijk schriftelijk aan INTERSPORT BELGIUM worden gemeld op het
volgende adres: Atomiumsquare 1b256, 1020 BRUSSEL, België. De houder is verantwoordelijk voor de juistheid van alle verstrekte gegevens.

Artikel 10 – GELDIGHEID VAN DE BEPALINGEN
In het geval dat een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of onwettig zouden worden verklaard of niet zouden kunnen worden geïmplementeerd,
blijven alle andere bepalingen gelden en blijven de partijen erdoor gebonden.

Artikel 11 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden is onderworpen aan het Franse recht.

Artikel 12 – ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET INTERSPORT GETROUWHEIDSPROGRAMMA
In overeenstemming met de huidige reglementering, wordt het lid ervan op de hoogte gebracht dat alle gegevens die hij/zij via het lidmaatschapsformulier verstrekt,
noodzakelijk zijn voor de verwerking en afgifte van de INTERSPORT kaart, evenals voor het proces om de klantgegevens af te stemmen op de gegevens van
FACEBOOK.
De aldus verzamelde gegevens [en gegevens die later worden verzameld in het kader van het gebruik] van de INTERSPORT kaart, worden automatisch verwerkt door
GROUPE INTERSPORT (naamloze vennootschap met veranderlijk kapitaal en personeel, met maatschappelijke zetel te rue Victor Hugo 2, 91164 Longjumeau Cedex,
Frankrijk) als verwerkingsverantwoordelijke, en door FACEBOOK als verwerker. Als zodanig kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan de verenigde staten.
De gegevens die aan FACEBOOK worden doorgegeven, genieten een adequaat beschermingsniveau in het kader van het “privacy shield”.
Deze verwerking heeft als doel het getrouwheidsprogramma te beheren en de gegevens van de leden af te stemmen op de gegevens van FACEBOOK. De ontvangers
van deze gegevens zijn de dienst marketing, de klantendienst en de onderaannemers van GROUPE INTERSPORT. Met uw toestemming kunnen deze gegevens ook
worden doorgegeven aan alle andere bedrijven van GROUPE INTERSPORT voor de uitvoering van commerciële acties.
Gegevens over het lid worden slechts gebruikt zolang dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens door GROUPE INTERSPORT worden verwerkt, namelijk tot drie
jaar na het einde van de contractuele relatie of het laatste commerciële contact. FACEBOOK verbindt zich ertoe om de door GROUPE INTERSPORT doorgegeven
gegevens automatisch te verwijderen zodra het afstemmingsproces is beëindigd en om geen kopie of back-up van deze gegevens te bewaren.
Het lid wordt geïnformeerd dat GROUPE INTERSPORT technische beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om de verzamelde gegevens te beschermen. GROUPE
INTERSPORT versleutelt de gegevens bovendien door middel van hashing alvorens ze door te geven aan FACEBOOK.

Het lid wordt geïnformeerd dat GROUPE INTERSPORT er zicht toe verbindt de op haar website verzamelde gegevens niet commercieel over te dragen aan haar
commerciële partners. Evenzo verbindt FACEBOOK zich ertoe om, zodra het afstemmingsproces is voltooid, de verwerkte gegevens om geen enkele reden over te
dragen aan commerciële en andere partners.
In elk geval, en in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, kunnen alle leden en klanten van GROUPE INTERSPORT te allen tijde bezwaar maken tegen
het commerciële gebruik en/of de doorgifte om legitieme redenen van de genoemde gegevens. Bovendien hebben zij een recht op inzage, rectificatie en verwijderen, recht
op overdraagbaarheid en recht op beperking van de verwerking van deze gegevens op eenvoudig schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een
identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort), aan: INTERSPORT BELGIUM, Atomiumsquare 1 b256, 1020 BRUSSEL, België of rechtstreeks in winkel die de kaart heeft
uitgegeven, of op het volgende e-mailadres: contact@intersport.be. De GROUPE INTERSPORT zal op het verzoek antwoorden binnen maximaal een (1) maand, behalve
verlenging.
Het lid heeft op het lidmaatschapsformulier verklaard deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en zonder voorbehoud te zullen
naleven.
www.intersport.fr – www.intersport.be RCS EVRY B 964 201 149

ONZE ENGAGEMENTEN

GARANTIE BESTE PRIJS

Of we betalen u het verschil terug.

NIET TEVREDEN, GELD TERUG

U hebt 15 dagen de tijd
om van mening te veranderen.

KLANTENDIENST

Een snel en
gepersonaliseerd antwoord.

Volg ons